ข้อมูลโรงงาน

โรงงานของอกริเฟรชตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี (ทางตะวันตกของประเทศไทย) และมีพนักงานประมาณ 250 คนในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกราย อกริเฟรชได้มีการอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานเป็นประจำ เพื่อที่จะให้ความรู้และความมั่นใจในความรู้ในกระบวนการผลิตและสินค้า เนื่องจากสินค้าของอกริเฟรชต้องการพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิต ดังนั้นบุคคลากรจึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอกริเฟรช

โรงงานของอกริเฟรชมีความสามารถในการผลิตผักแปรรูป 1,000 ตันต่อปีและความสามารถในการผลิตผลไม้แปรรูป 200 ตันต่อปี กระบวนการผลิตของโรงงานอกริเฟรชเริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบ การทำความสะอาด การเตรียมใส่ลรรจุภัณฑ์ และการบรรจุใส่รถเพื่อการส่งออก